Leverance- og handelsbetingelser

Recrea vil egentlig bare gerne eksekvere og skabe værdi for dig hurtigst muligt. Det handler om at være kreativ og effektiv med en forretningsforståelse, ansvar og respekt. Et godt stykke arbejde bygger på samarbejde og gensidig tillid – ikke på en række betingelser. Disse handels- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver aftale mellem virksomheden og kunden. Det anbefales, at kunden læser betingelserne grundigt igennem inden et samarbejde. Køb af en service kan ske både ved skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter (virksomheden og kunden), kan handels og leveringsbetingelser fraviges. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med jer, og jeg forventer ikke vi får brug for betingelserne.
// Mille Christophersen

 1. Definitioner og generelle betingelser
  1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Recrea, CVR-nr. 41246375, (“Virksomheden”).
  2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter, tilbud og arbejde hos virksomheden. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter fra virksomheden og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.
  3. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler virksomheden et projekt eller opgave. 
  4. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.
  5. Virksomheden indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.
  6. Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 3 måneder. Opsigelse er løbende måned + 30 dage.
  7. Hvis kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden eller aftalt arbejde, er kunden forpligtet til at betale for udført arbejde eller mindst 80% af prisen for det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode.
  8. Enhver samarbejdsaftale med kunde gælder eksklusivt for kunde.
 1. Betaling og tilbud
  1. Tilbuddet er gældende i 14 dage fra tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet, hvorefter dette bortfalder uden varsel.
  2. Et estimat angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er medmindre andet er specifikt anført, afgivet uden forbindtlighed.
  3. Virksomheden fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet. 
  4. Virksomheden fakturerer månedsvis bagud med mindre andet aftales.
  5. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse, medmindre andet aftales.
  6. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke selvstændigt, men er en del af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning.
  7. Virksomheden pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.
  8. Virksomheden opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats. 
  9. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.
 1. Ejendomsforbehold & rettigheder
  1. Enhver leverance er solgt med ejendomsforbehold.
  2. Kunde erhverver ved fuld betaling brugsrettigheder til leverancen.
  3. Kunde erhverver ikke ophavsret, eksklusiv ret, retten til videresalg eller retten til kildefiler, for hverken hele eller dele af det leverede eller nogen form for udvikling, medmindre der foreligger særskilt aftale herom.
 1. Ændringer, mangler og misligholdelse
  1. Ved fastpristilbud udføres mindre justeringer uden beregning, hvis de kan gennemføres uden ekstra møder med kunde. Disse ændringer må ikke udgøre en arbejdsmængde, der overstiger 5% af den samlede leverance.
  2. Alle andre justeringer eller ændringer faktureres kunde på baggrund af medgået tid.
  3. Hvis kunde vil påberåbe sig en mangel, skal denne straks efter manglen er eller burde være opdaget, give virksomheden skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består.
  4. Har kunde ikke inden 7 dage efter delleverance eller endelig Leverance påberåbt sig manglen overfor virksomheden, bortfalder kundes indsigelsesret og kunde kan ikke senere gøre manglen gældende. Herefter vil eventuelle ønskede tilretninger af leverancen blive faktureret til kunde på baggrund af medgået tid.
 1. Ansvarsbegrænsning 
  1. Et erstatningskrav overfor virksomheden kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
  2. Virksomheden hæfter ikke for driftstab eller avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 
  3. Virksomheden er ikke ansvarlig for skade eller mangler i arbejdets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Virksomheden er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt virksomheden forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som virksomheden ikke er herre over, og som virksomheden ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.
  4. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
  5. Virksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for leverancer såfremt kunde eller andre på kundes vegne foretager ændringer i det leverede.
  6. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre der er aftalt andet skriftligt.
  7. Virksomheden garanterer ikke for effekten at leverede serviceydelser.
 1. Tavshedspligt
  1. Såvel kunde som virksomheden, herunder eventuelle underleverandører, er forpligtet til at hemmeligholde enhver fortrolig viden og oplysning, der måtte komme i deres besiddelse, om den anden parts kommercielle og tekniske know-how, kundekreds og leverandører og lign. Denne hemmelighedsholdelse påhviler også parterne efter nærværende ophør, uanset årsagen hertil.
  2. Virksomheden må bruge den/de for kunde udførte opgave(r) som reference.
 1. Lovvalg & værneting
  1. Aftaler imellem kunde og virksomheden er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
 2. Ophavsret
  1. Kopiering og brug af billeder: Det er i følge lov om ophavsret ikke tilladt at bruge eller kopierer billeder fra denne hjemmeside eller tilhørende Instagram/Facebook og bruge til egne sociale medier, herunder hjemmeside, Facebook eller Instagram uden skriftlig aftale med Virksomheden. Sker dette alligevel, vil der uden yderligere varsel blive fremsendt en regning svarende til gældende takster jf. Journalistforbundet (pt. kr. 850) + 100% godtgørelse. Det samme gælder brug af billeder med vandmærke.
  2. Brug af købte billeder på de sociale medier: Du må gerne benytte dine købte billeder på de sociale medier, herunder privat Facebook og Instagram. Virksomheden ser gerne, at du har krediteret (nævnt) Mille Christophersen som fotograf, ved offentliggørelse af billederne. Du må ikke ændre det kunstneriske udtryk som jeg har foretaget, og dermed min “signatur”. Ønsker du anden redigering, er du velkommen til at kontakte virksomheden.
  3. Brug af billeder i virksomheden samt tilknyttede sociale medier: Som fotograf har Virksomheden altid ophavsretten over billederne, og derfor også egenret til at bestemme hvilke billeder der benyttes i markedsføringsøjemed. Når det så er sagt, sørger virksomheden altid for at have en klar aftale med kunden ift. brug af billeder på de sociale medier. Dermed sagt, at der acceptereres hvis du/I ikke ønsker dine/jeres billeder offentliggjort.

Recrea

CVR-nr 41246375

Tlf: 61 71 41 13

Vimmelskaftet 11 A, 4300 Holbæk